A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тулиголівський ліцей

Психологічна служба


 

соціальний педагог ліцею

педагогічний стаж - 10 років, І категорія

 


Життєве кредо:

"Завжди говори те, що відчуваєш, роби те, що думаєш!Ніхто не запам'ятає тебе тільки за твої думки!..”

 

У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРУЮСЯ:
 
• Положення про психологічну службу в системі освіти України
• Етичним кодексом соціального педагога 
• Конституцією України
• Закон України «Про освіту»
• Нормативними документами МОН України
• Декларацією прав людини
• Конвенцією ООН про права дитини
• Чинним законодавством України
 
 
 
Провідні напрямки роботи соціального педагога в закладі:
• вивчення соціально-психологічного стану вихованців; 
• створення соціального паспорту; 
• здійснення соціально-педагогічного патронату; 
• соціальна адаптація дітей в закладі ; 
• створення бази даних дітей-сиріт, з особливими потребами, сімей - багатодітних, малозабезпечених тощо;
• проведення розвивально-виховної роботи з дітьми з метою розвитку успішного спілкування, запобігання конфліктності та агресивності; 
• соціально-педагогічне консультування сімей з метою підвищення рівня їх педагогічної культури; 
• здійснення соціального захисту дітей шляхом організації психолого-педагогічної та правової освіти батьків; 
• використання різних форм освітнього процесу для своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів, здібностей, обдарованості дітей; 
• надання педагогам та батькам кваліфікованої допомоги з питань розвитку, виховання, навчання та соціальної адаптації дітей; 
• проведення просвітницької роботи в закладі, спрямованої на розуміння проблем сімей, що виховують дітей з особливими потребами, виховання толерантного ставлення до таких дітей; 
• взаємодія зі спеціалістами соціальних служб, міського центру практичної психології та соціальної роботи.
 
 
 
Сфера діяльності соціального педагога
 
Сфера діяльності соціального педагога - соціум, як найближче оточення особистості, людські відносини, соціокультурні умови розвитку.
Одним із головним завдань соціального педагога є допомога дитині виразити себе, свої бажання, свої емоції, знайти себе, як унікальну особистість.
Допомогти дитині знайти себе, компенсувати соціальне неблагополуччя цікавою справою, знайти нових друзів і однодумців - це головний успіх в роботі соціального педагога.
 

Соціально-психологічна служба 

Є структурним підрозділом закладу освіти, який здійснює організаційні, координуючі та навчально-методичні функції в галузі практичної психології та соціальної педагогіки серед учнівського контингенту.

Головною метою діяльності служби є надання доступних і якісних послуг у сфері практичної психології, спрямованих на збереження і укріплення психологічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу; участь у забезпеченні адаптивного й комфортного освітнього простору для учнівської молоді, здійснення психолого-педагогічної підтримки становлення й розвитку особистості здобувача освіти.

ЗАДАЧІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
   • Визначення напрямів та необхідних умов індивідуального розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу і всього закладу в цілому;
   • Робота над реалізацією принципів гуманістичного навчання, особистісно-орієнтованої освіти, допомога учням в адаптації під час переходу з однієї вікової групи в іншу;
   • Забезпечення адекватного рівня психологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу;
   • Проведення лекцій та виховних годин для учнів, тренінгових, ігрових занять, виступів на батьківських зборах, організація роботи постійнодіючого консультпункту для батьків;
   • З метою покращення роботи з девіантними підлітками працювати з вчителями з вивчення цієї проблеми, організувати індивідуальну роботу з учнями “групи ризику”;
   • Формування у підлітків потреби в самопізнанні та самореалізації, робота шкільного психологічного гуртку “Пізнай себе”;
   • Проведення профорієнтаційної роботи серед учнів і батьків 9 – 11 класів, робота факультативу для учнів 9-х класів “Людина і світ професій”;
   • Проведення роботи з обдарованими учнями та їх батьками;
   • Засобами самоосвіти підвищувати свій професійний рівень, приймати активну участь у роботи міського методичного об’єднання, семінарах практикумах для вчителів.
 • Принципи психологічної служби:
   • Принцип науковості – здійснення діяльності на основі досягнень сучасної психології з використанням валідних діагностичних методик, що пройшли апробацію на території України та містять вікові тестові норми;
   • Принцип гуманізації навчально-виховного процесу – пріоритету інтересів особистості дитини;
   • Принцип розвивального характеру діяльності;
   • Принцип сенситивності – урахування вікової періодизації в розвитку певних видів психічної діяльності;
   • Принцип індивідуального підходу – урахування індивідуальних темпів та напрямів розвитку особистості дитини;
   • Принцип системності – розгляд явищ у системі навчально-виховного процесу та сукупності взаємодії суб’єктів педагогічного процесу.

Нормативно-правова база психологічної служби:

  • Психологічна служба школи працює згідно Положення Служби Системи Освіти України. Її роботу забезпечує практичний.
   Психологічна служба в своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», чиним законодавством України. Співпрацює з органами охорони здоров’я, соціального захисту, сім’ї та молоді, внутрішніх справ іншими зацікавленими організаціями та відомствами.
   В роботі психолог школи керується нормативним актом Етичний Кодекс психолога, який є гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України, здійснюваної залежно від спеціалізації та сфери їх інтересів. Данний Кодекс являє собою сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у психологічному співтоваристві й регулюють його життєдіяльність.
   Етичний кодекс сприяє більш успішному здійсненню психологами своєї професійної діяльності, допомагає у підвищенні ефективності навчання і виховання учнів, у виконанні функцій, пов’язаних з профілактикою психічного здоров’я, реабілітацією.
  • Завдяки роботі психолога в школі створено:

    • сприятливий психологічний клімат, де комфортно себе відчувають всі учасники виховного процесу;
    • створені умови для всебічного особистісного розвитку дітей, їхнього повноцінного психічного здоров’я.
  • Психолог сприяє:

    • пошуку, відбору і розвитку обдарованих дітей;
    • свідомому вибору молоддю професії, з урахуванням ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей учнів;
    • успішному навчанню учнів різних вікових категорій, з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини і – можливих труднощів в адаптації під час переходу з однієї вікової категорії в іншу.
    • Психолог захищає дітей від будь-яких форм фізичного, психічного та морального насильства, пропагує здоровий спосіб життя.
    • Робота психолога спрямована на формування психологічної культури учнів, педагогів, батьків.
  • Навіщо потрібен психолог в школі?

   Робота психолога в школі нерозривно пов’язана з освітнім процесом. Для початківця фахівця школа – хороша можливість придбати цінний досвід роботи з людьми, з дітьми, досвід вирішення всіляких психологічних проблем. Але школа – це величезний соціальний інститут. Психолог працює не тільки з дітьми, а також і з педагогами та батьками. Нерідко в школі працюють декілька фахівців-психологів (психологічна служба), так як поле діяльності психолога досить широке. Розглянемо основні напрями діяльності психолога в школі:

   Психологічне просвітництво

   – формування у учнів, вихованців та їхніх батьків (законних представників), у педагогічних працівників і керівників освітніх установ потреби в психологічних знаннях, бажання використовувати їх в інтересах власного розвитку. Створення умов для повноцінного особистісного розвитку і самовизначення учнів, вихованців на кожному віковому етапі, а також у своєчасному попередженні можливих порушень у становленні особистості і розвитку інтелекту;

   Психологічна профілактика

   – попередження виникнення явищ дезадаптації учнів, вихованців в освітніх установах, розробка конкретних рекомендацій педагогічним працівникам, батькам (законним представникам) з надання за допомоги в питаннях виховання, навчання і розвитку;

   Психологічна діагностика

   – поглиблене психолого-педагогічне вивчення учнів, вихованців протягом усього періоду навчання, визначення індивідуальних особливостей і схильностей особистості, її потенційних можливостей у процесі навчання і виховання, у професійному самовизначенні, а також виявлення причин і механізмів порушень у навчанні, розвитку, соціальної адаптації.

   Психологічна корекція

   – активний вплив на процес формування особистості в дитячому віці і збереження її індивідуальності, здійснюване на основі спільної діяльності педагогів – психологів, дефектологів, логопедів, лікарів, соціальних педагогів та інших фахівців. Ця робота включає в себе елементи гри і рисункові методи (в залежності від віку дитини). Проведення позакласних заходів (класна година, година психолога) також входять до компетенції психолога.

   Консультативна діяльність

   – надання допомоги учням, вихованцям, їх батькам (законним представникам), педагогічним працівникам та іншим учасникам освітнього процесу в питаннях розвитку, виховання і навчання за допомогою психологічного консультування. Складання психолого-педагогічної характеристики дитини, яка розкриває розвиток всіх сфер і психічних процесів, здоров’я.

   Школа для дитини є центром освоєння соціуму. Перший досвід міжособистісних відносин, засвоєння знань, і багато чого іншого – все це отримує дитина в школі. Саме тут необхідно виробити єдину лінію роботи і педагогів, і батьків, і психолога. Тільки при взаємному прийнятті рішень, при єдиних цілях, школа може претендувати на звання соціального інституту знання.

   Основними видами діяльності соціально-психологічної служби є:

  • психологічне консультування;
  • робота з учнями групи ризику;
  • психодіагностика;
  • психопрофілактика;
  • психокорекція;
  • психологічна просвіта.
  • Конфіденційність та професіоналізм гарантуємо!

   Послуги, що надаються службою, здійснюються на безоплатній основі.

    


 

 


 

 

 

 

Дата: від до Скинути

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора