A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Тулиголівський ліцей

Англійська мова вчитель Мороз А.М.

Дата Тема Завдання 
16.03.2020

Молодь і молодіжна культура.

Молодіжні субкультури. Умовні речення І типу.

Підготувати доповідь"Молодіжні субкультури". Опрацювати граматичний матеріал. Виконати тестові завдання https://learningapps.org/5420513 
17.03.2020 Захоплення мололді. Умовні речення І типу Підготувати діалог " Захоплення молоді"
30.03.2020 Проблеми тинейджерів. Умовні речення ІІ типу

Опрацювати матеріал(конспект у зошит)

Умовні конструкції 2-го типу

Second Conditional (умовне речення 2-го типу) – умовне речення, що передає нереальну ситуацію в теперішньому часі. Підрядне речення передає уявну ситуацію, що суперечить фактам в теперішньому часі, тому така ситуація неможлива або маловірогідна в теперішньому або майбутньому часі. 

В умовних реченнях 2-го типу в підрядній частині завжди використовується Past Simple, причому дієслово were (а не was) використовується для всіх осіб. В головній частині таких речень використовуються модальні дієслова wouldcouldmight з інфінітивом дієслова без частки to. В таких реченнях не можна заміняти сполучник if на when.

 • If I were him, I would never do that. – Якщо б я був на його місці, я б ніколи так не робив. 
 • Jack could be happy if he married Janice. – Джек був би щасливим, якщо б одружився з Дженіс.
 • If Martha were rich, would she move to another country? – Якщо б Марта була багатою, вона б переїхала до іншої країни?
 • The children might play outside if the weather were nice. – Діти могли б пограти на вулиці, якщо б погода була хорошою.
31.03.2020 Підлітки, та їх проблеми. Умовні речення ІІ типу

Читати вправу 3, с.214. Виконати завдання:

Поставте дієслова у дужках у правильний час (1-ий тип умовних речень):

 1. If I (finish)  early, I will call you.
 2. I (catch)  the 7:00 train if I hurry up .
 3. She will know the answer, if she (try)  to understand.
 4. Поставте дієслова у дужках у правильний час (2-ий тип умовних речень):
 5. If I (be)  a star, I would help the needy.
 6. He (buy)  a house if he had a job.
 7. She (be)  happy, if she married him .
06.04.2020 Місце молоді у суспільстві.  Умовні речення ІІ типу

Перекладіть речення(вживаючи ІІ тип умовних речень)
Якщо б ти попросив вони б допомогли тобі.
Якщо б пішов дощ, ти б промок.
Якщо б ти любив її, вона б любила тебе.
Я б купив нову машину, якщо б у мене більше грошей.
Він б здав іспит, якщо б більше займався.
Я б знизив податки, якщо б я президентом.

07.04.2020 Місце молоді в суспільстві Підготуавти розповідь на тему "Молодь і молодіжна культура"( відео -звіт чекаю у вайбер)
13.04.2020

      Україна в світі.                 Країни виучуваної мови.

Україна - незалежна держава. Умовні речення ІІІ типу

 

Виконати вправу 3, с.229 письмово

Опрацювати матеріал(записати конспект у зошит)

Умовні конструкції 3-го типу

Third Conditional (умовне речення 3-го типу) – умовне речення, що виражає нереальну ситуацію в минулому та її нереальні наслідки, тобто ця уявна ситуація так і не відбулася. В більшості випадків умовні конструкції 3-го типу передають відтінок докори, критики, прикрості через щось, що не було виконано у минулому.

В умовних реченнях 3-го типу в підрядній if-частині використовується час Past Perfect, а також інколи Past Perfect Continuous, а в головній частині – модальні дієслова wouldcouldmight з формою доконаного інфінітиву без частки to. В таких реченнях сполучник if не можна заміняти на when.

 • You could have passed your exam if you had studied harder. – Ти б пройшов свій екзамен, якщо б вчився старанніше. (але ти не вчився старанно, тому завалив екзамен)
 • If they had asked me for help, I would have helped them. – Якщо б вони мене попросили про допомогу, я б їм допоміг (але вони не просили, тому я не допоміг)
 • What would you have done if I hadn’t helped you at that time? – Що б ти робив, якщо б я тобі тоді не допоміг?
 • If you hadn’t been talking on the phone for so long, we might have arrived to the airport on time. – Якщо б ти не розмовляла по телефону так довго, ми б приїхали до аеропорту вчасно.
14.04.2020 Політична система Великої Британії та України відповісти на питання вправа 7, с.231
21.04 Політична система США Підготувати доповідь "Політична система США", виконати вправу на повторення https://learningapps.org/9542037
27.04 Країна та її населення опрацювати слова с.230, прочитати і перекласти вправу 5, с.230-231
04.05.2020 Країна та її населення Виконати вправи 1,2,3,с.234 письмово
05.05 Сучасна Україна. Умовні речення ІІІ типу

Виконати завдання на повторення https://learningapps.org/2633464,

опрацювати слова с.235,237, 

відповісти нп питання вправа 1, с.237

 

12.05 Україна-незалежна держава. Контрольна робота з читання по темах "Україна в світі. Країни виучуваної мови" Прочиати та доповнити текст вправа 1, с.241(письмово)+ надіслати аудіозапис прочитаного тексту
18/05 Контроль аудіювання

Прочитати текст  та виконати завдання

 

Dogs have earned themselves a reputation over the centuries for being extremely loyal. And here's a little story which illustrates just how loyal they are. Just outside the country town of Gundagai, is a statue built to honor a dog - a dog which sat waiting for his owner to return to the spot where he'd left him. The story, which was immortalized in a song, has it that the poor dog died waiting for his master 'five miles from Gundagai', which is where they built the statue.

Well, because of their loyalty and also their ability to learn practical skills dogs can be trained to do a number of very valuable jobs. Perhaps the most well known of working dogs is the border collie sheep dog. Sheep dogs which work in unison with their masters need to be smart and obedient with a natural ability to herd sheep. Some farmers say that their dogs are so smart that they not only herd sheep, they can count them, too!

Another much-loved working dog is the guide dog, trained to work with the blind. Guide dogs, usually Labradors, need to be confident enough to lead their owner through traffic and crowds but they must also be of a gentle nature. It costs a great deal of money to train a dog for this very valuable work but the Guide Dog Associations in the UK, America and Australia receive no government assistance, so all the money comes from donations.

Another common breed of work dog is the German shepherd. German shepherds make excellent guard dogs and are also very appropriate as search and rescue dogs working in disaster zones after earthquakes and avalanches. These dogs must be tough and courageous to cope with the difficult conditions of their work. And so that they can be sent anywhere in the world to assist in disaster relief operations. The most effective dogs and their trainers are now listed on an international database.

When you arrive at an airport in Australia, you may be greeted in the baggage hall by a detector dog, wearing a little red coat bearing the words 'Quarantine'. These dogs are trained to sniff out fresh fruit as well as meat and even live animals hidden in people's bags. In order to be effective, a good detector dog must have an enormous food drive - in other words they must really love their food. At Sydney airport where there are ten detector dogs working full time, they stop about 80 people a month trying to bring illegal goods into the country and according to their trainers, they very rarely get it wrong!

Another famous working dog is the husky. Huskies, which originally came from Siberia, have been used for decades as a means of transport on snow, particularly in Antarctica where they have played an important role. Huskies are well adapted to harsh conditions and they enjoy working in a team. But the huskies have all left Antarctica now because the International Treaty prohibits their use in the territory as they are not native animals. Many people were sad to see the dogs leave Antarctica as they had been vital to the early expeditions and earned their place in history along with the explorers.

 

Mark the statements T (True) or F (False)

 

 1. There is a song about a loyal dog, which died near Gundagai waiting for the owner.______
 2. Dogs must be trained to be loyal and to do several jobs.______
 3. Collie sheep dogs must be able to count sheep. ______
 4. Labradors are considered to be the good guide dogs. ______
 5. There are many guide dogs in the UK, America, and Australia now because of the government’s support. ______
 6. German shepherds often participate in rescue operations. _______
 7. The best German shepherds and their trainers are registered in the international database. ______
 8. Detector dogs at an airport in Australia sniff out illegal food and goods. ______
 9. Unfortunately, detector dogs are sometimes wrong.______
 10. Huskies were all withdrawn from Antarctica because of the international regulations. ______

 

Circle the correct item

 

1. According to the author, there is a statue built to praise

 1. a working dog
 2. a loyal dog
 3. dogs’ skills
 4. dogs’ characters

 

2. Herding sheep, collie sheep dogs

 1. work side by side with their masters
 2. work independently of their masters
 3. count sheep
 4. transport sheep

 

3. To train a guide dog to work with the blind is

 1. cheap
 2. free
 3. easy
 4. expensive

 

4. Guide dogs need to be __________to lead their blind owners

 1. confident
 2. calm
 3. faithful
 4. tough

 

 

5. Excellent rescue dogs must be

 1. confident and risky
 2. loyal and obedient
 3. skillful and gentle
 4. b and brave

 

6. Detector dogs wear _____________with the words 'Quarantine'

 1. a red board
 2. a blue board
 3. a red coat
 4. a blue coat

 

7. Good detector dogs must really

 1. be excellent guard dogs
 2. have gentle nature
 3. like their masters
 4. love their food

 

8. In the past huskies were used as

 1. guard dogs
 2. guide dogs
 3. exploring dogs
 4. means of transportation

 

9. Huskies take pleasure in working

 1. with different people
 2. with other dogs
 3. in harsh conditions
 4. in Antarctica

 

10. Some dogs earned their place in history because they

 1. can easily adapt
 2. have unusual skills
 3. participated in expeditions
 4. worked long hours

 

19.05 Контроль     читання

Прочитати текст та виконати завдання (письмово)

Reading Comprehension Test for 11th Form 

TEXT 1

Choose the most suitable sentence from the list A-G for each part (1-6) of the text. There is one extra sentence which you do not need to use.

 

   Before the Hubble Space Telescope was launched,    scientists thought they knew the universe. They          were wrong.

  The Hubble Space Telescope has changed many       scientists’ view of the universe. The telescope is       named after American astronomer Edwin Hubble,

  1 _______________________.

   He established that many galaxies exist 

 and  developed the first system for their             classifications.

  In many ways, Hubble is like any other telescope. It    simply gathers light. It is roughly the size of a large      school bus. What makes Hubble special is not what     it is,

 2 _______________________.

  Hubble was launched in 1990 from the “Discovery”     space shuttle and it is about 350 miles above our     planet, 3 _______________________.

  It is far from the glare of city lights, it doesn’t have     to  look through the air,

  4 _______________________.

  And what a view it is! Hubble is so powerful it could   spot a fly on the moon.

 Yet in an average orbit, it uses the same amount of   energy as 28 100-watt light bulbs. Hubble pictures require no film. The telescope takes digital images

5 _______________________.

  Hubble has snapped photos of storms on Saturn       and exploding stars. Hubble doesn’t just focus on     our   solar system. It also peers into our galaxy and   beyond. Many Hubble photos show the stars that   make up the Milky Way galaxy. A galaxy is a city of     stars.

Hubble cannot take pictures of the sun or other very bright objects, because doing so could “fry” the telescope’s instruments, but it can detect infrared and ultra violet light  6 ____________

Some of the sights of our solar system that Hubble has glimpsed may even change the number of planets in it.

 

A.

which is above Earth’s atmosphere.

B.

which are transmitted to scientists on Earth.

C.

which is invisible to the human eye.

D.

who calculated the speed at which galaxies move.

E.

so it has a clear view of space.

F.

because many stars are in clouds of gas.

G.

but where it is.

 

 
 

 

 

25.05 Контроль письма

Написати твір на одну з тем:

1.What career are you planning for yourself in the future?

2.How would you modify the political system of Ukraine if you were asked to?                                         

3. What should an ideal school be like? How is your current school different from the ideal?

4.Which of the school subjects will be most useful in your future career?

5. Does weather influence your performance?

6.Your English friend is going to come to Ukraine. What would you tell him to help him feel comfortable in the country?

26.05 Контроль усного мовлення

Підготувати розповідь на одну з тем:

1.What do you consider to be a family? How important is family life in today’s world? There are more and more divorces and single-parent families; how is this affecting today’s youth? If you could make some changes to strengthen the family in today’s culture, what would you do?

2.School teachers impact our futures in many ways. Which teacher has been most influential to you? What makes an influential teacher? Explain why teaching is a valued profession.

3.Many forms of communication, such as mobile phones, letters and email, are now available

worldwide. What forms of communication are available in your community? What is your preferred form of communication?

 

4.Many animals are becoming extinct or endangered. Which three animals do you think are the most important to protect? What can you do to help save animals from extinction? If you could bring any one animal back from extinction which would you bring back? Why?

 

5.Imagine that you have been asked to go on a speaking tour to teach people about Ukraine.

Which three countries would you go to? Why? What items would you bring to show people? How do these represent Ukraine? What event in Ukraine's history do you think is most important for people to know about? Why?

 

     

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора